افزایش حجم پروانه بهربردای از ۲۶۰۰۰ تن به ۴۱۰۰۰ تن در سال