شروع برند سازی و ثبت بیش از ۵۰ برند ملی و بین المللی