راه‌اندازی فاز چهار توسعه و افزایش فضای تولید از ۱۲۰۰۰ متر مربع به بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع