تاسیس شرکت پخش  و حضور در فروشگاه های زنجیره ای کشور