شروع فعالیت های برندینگ و تبلیغات تلویزیونی به ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال