دریافت مجوزهای بین المللی همچون  ce-iso- d2w- d2p – EPI  زیست تخریب پذیر و نانو