انتخاب شرکت نایلون سپید به عنوان واحد خوشنام صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران