افزایش صادرات تا ۸۰۰۰ تن در سال و ارسال محصولات به کشورهای اروپایی و آسیایی