افزایش سرمایه در گردش شرکت از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال