افزایش صادرات به بیش از ۲۰۰۰ تن و رقابت با کشورهای همسایه