توسعه صادرات به میزان ۱۷۰۰ تن  و افزایش نیروی انسانی تا ۳۰۰ نفر