راه اندازی کامل فاز یک طرح توسعه و انتقال کارخانه از خاتون آباد به شهرک صنعتی عباس آباد