خرید زمین و دریافت مجوز تاسیس کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت