توسعه کمی ماشین آلات کارخانه و تکمیل شدن فضای موجود در کارخانه خاتون اباد