تاسیس فروشگاه شماره دو شرکت در خیابان فاطمی به متراژ ۲۵۵ متر مربع