ارائه طرح توسعه شرکت تولیدی نایلون سپید به وزارت صنایع