افزایش فضای فروشگاه تولیدی نایلون سپید از ۲۵۰ متر مربع به ۲۵۰ متر مربع