توسعه فروشگاه نایلون سپید با خرید دبستان ملی شرف محمدی