افزایش فضای فروشگاه تولیدی نایلون سپید از ۵۰ متر مربع به ۲۵۰ متر مربع