تاسیس شرکت تولیدی نایلون سپید با پروانه تولیدی به میزان ۲۷۵ تن در سال