کلنگ ساخت کارخانه در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر در خاتون آباد پاکدشت