تاسیس فروشگاه نایلون سپید در یک مغازه کوچک وبا یک دستگاه دوخت نایلون در مولوی