توسعه مهارت‌‌های منصور شیرازیان با کار در شرکت مهندسی فیروزا پروفیل  نیمه سبک (سدید فعلی)