تماس با ما

شرکت تولیدی نایلون سپید (سهامی خاص)

نام داخلی تلفن مستقیم تلفن
مدیر فروش ۱۱۲ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۱۲ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
فروش تهران و شهرستان ۱۱۱ الی ۱۲۰ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۱۹ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
سفارشات چاپی ۱۱۰ و ۱۱۵ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۱۰ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
تلفن واحد صادرات ۱۰۱-۱۰۲ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
مدیر بازرگانی و تدارکات ۱۰۴-۱۰۵ و ۱۲۲ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۰۵ | ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۲۲ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
مدیریت مالی ۱۳۱ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۳۱ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
امور مالی و حسابداری ۱۲۵ الی ۱۳۰ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۲۹ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
خزانه ۱۲۳ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۲۳ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
انتقادات و پیشنهادت ۱۰۱ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۰۱ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
دفتر مدیریت ۱۰۱-۱۰۲ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۰۱ | ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۰۲ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
معاونت ۱۳۲ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۳۲ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
روابط عمومی ۰۹۱۲- ۲۰۴ ۲۳۸۹ ۰۲۱- ۷۹۴۷ ۲۱۰۱ ۰۲۱- ۲۲۶۶ ۷۹۹۹
فکس ۰۲۱- ۲۲۶۵ ۳۱۴۲

اطلاعات تماس

* فیلدهای الزامی

لطفا صبر کنید...

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید اضافه شدمحصول مورد نظر با موفقیت حذف شد.